Mại dâm, những tác hại và hệ lụy xã hội

Nh?ng tác h?i c?a t? n?n m?i dâmM?i dâm là hành vi vì ti?n hay l?i ích v?t ch?t mà th?c hi?n hành vi giao c?u v?i ng??i mua dâm, ho?c tr? ti?n hay l?i ích v?t ch?t cho ng??i bán dâm ?? ???c giao c?u. M?i dâm theo ngh?a nguyên thu? là bán dâm, nh?ng lâu ngày, thu?t ng? “m?i dâm” ???c s? d?ng ph? bi?n và dùng nó ?? ch? t?t

read more